بصیرت یک انسان از اطلاعاتی که دارد خیلی مهمتر است و اگر دایره المعارف باشیم بدون داشتن یک بصیرت خوب ،اطلاعات فایده ی زیادی ندارد! دانشمندان زیادی داشته ایم که بدون اینکه تحصیلات داشته باشند توانسته اند نظریات بزرگی را کشف کنند!!! به نظر شما چیست دلیل موفقیتشان؟ از نظر من به دلیل حس کنجکاوی و بصیرت علمی که داشته اند توانسته اند نظریات مهمی بدهند. پس نظر من این است که نگاه یا بصیرتتان را به جهان بینی علمی تغییر دهید.یعنی سعی کنید با بصیرتی علمی جهان را ببینید!

یکی از کتاب هایی که در این امر کمکتان می کند کتاب معروف ((جهان بینی علمی)) نوشته برتراند راسل است. که شما میتوانید آنرا از روی عکس زیر دانلود کنید.