میشا و تیشا سوار بر دوچرخه هایشان به فاصله L از یک دیگر قرار دارند. آنان در یک زمان با این هدف که با یکدیگر برخورد کنند با حداکثر سرعتی که می توانند،به سمت یکدیگر رکاب میزنند.همزمان با آغاز حرکت آنان،سگ آنان که که دوستدار هر دو است، با حداکثر سرعتی که می تواند از یک سو به سوی دیگر می دود و به هر کدام که می رسد مورد نوازش قرار می گیرد. آن قدر این رفت و برگشت ادامه می یابد تا اینکه بالاخره دو دوچرخه سوار با یکدیگر تصادف می کنند. سوال این است که این سگ دیوانه ولی بامحبت ،چه مسافتی را طی کرده است؟ فرض کنید که میشا و تیشا با سرعت های ثابت g و s حرکت میکنند. همچنین تندی سگ را u بگیرید و فرض کنید که سگ می تواند در یک آن جهت خود را تغییر دهد.


لطفا جواب خود را در قسمت نظرات بنویسید...