خود رمز از این قرار بود:کلید رمز:

یک رمز صد ساله که از چهار شبکه ی ساده که حاوی همه حروف الفبا است، استفاده می کند:

ارسال کننده پیام هنگام نوشتن پیامش بخش مرتبط شبکه را جایگزین هر یک از حروف می کند.

رمز گشایی به عهده خودتان